İş'te Enneagram

Endüstriyel Psikoloji Uygulamaları

Psikolojinin alt dallarından birisi olan Endüstri ve örgüt psikolojisi’nin ilgi alanı insan davranışları ve insanın çalışma yaşamındaki davranışlarıdır. Endüstri psikolojisinin amacı; bireylerin verimini, çalıştığı kuruma ve işe uyumunu maksimum seviyeye çıkarmaktır. Temelde çalışana uygun iş ortamı yaratmak, çalışanın işe uyumunu, motivasyonunu, iş doyumunu arttırmak dolayısıyla da verimli olmasını sağlama çabası vardır.

Endüstri psikoloğu danışmanlık hizmeti verir ve personelin değerlendirmesini sağlar. Danışmanlık, personele kişisel-sosyal hayatı için gerekli olan tüm konularda psikolojik desteği içerir. Personel değerlendirilmesi ise işe elverişli personelin seçilmesi ve personelin işe adaptasyonunun sağlanmasını içerir. Endüstri psikologları kurumda tarafsızlık esasına göre çalışmalar yürüterek ruh sağlığı açısından risk faktörlerini sapar ve çözüm önerileri geliştirir.

Endüstri psikolojisinde bireyin davranışları çalışma ortamında incelenir. Bireyin davranışlarının sebep ve sonuçları teorik olarak incelenir ve ortaya çıkan sonuçların çözümü için faaliyete geçilir. İş yaşamındaki psikososyal risk faktörlerini saptamak, bu faktörler ile ilgili önlemler almak ve koruyucu ruh sağlığı çalışmalarını iş yeri kültürünün önemli parçası haline getirmek için çalışmalar yürütülür.

Psikolojinin teknikleri kullanılarak;

  • Verimli çalışma ortamı sağlanır.
  • Bireye önem vererek işin sürdürülebilirliği sağlanır.
  • Ast-üst ilişkisinin düzenli olması sağlanır.
  • Bireyin sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmaları için fiziki ve psikolojik şartları desteklenir.
  • Çalışanın iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapması gerekenler takip edilir.

 

İş sağlığı ve güvenliği için yapılan çalışmalar; işe uygun elemanın alınması, çalışanların korunması, üretim güvenliğinin sağlanması, işletme güvenliğinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen çevresel faktörlerin kontrol edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitimlerin verilmesi.

Genel olarak bakıldığında; iş stresi ile başa çıkma, kişisel- iş yaşam dengesini kurma, çalışanların karşılaştığı psikolojik problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirme gibi konularda endüstriyel psikolojiden faydalanılır. Şirket içinde saptanan risk faktörleri minimize etmeye yönelik grup eğitimleri düzenlenir. Tüm bu süreçte şirket içi organizasyon konusunda iş yeri psikologları şirketin insan kaynakları departmanı ile işbirliği içinde çalışır.

Çalışma Psikolojisi Akademiden
Akademiden Sanat